ASEMBLEA do 27 de novembro do 2021

Día: 27 de novembro do 2021
Lugar: virtual a través da plataforma ZOOM.
Hora de comezo: 11:00 en primeira convocatoria e 11:30 en segunda convocatoria. Non
se admitirá entrar na asemblea pasadas as 11:35h.
Hora de remate: 13:00 (aproximadamente)


ORDE DO DÍA:

 1. Modificación dos estatutos sociais da cooperativa:
  • Artigo 2.- domicilio social da cooperativa
  • Artigo 24.- Forma da convocatoria
  • Artigo 25.- Constitución e funcionamento da asemblea
  • Artigo 26.- Dereito de voto
 2. Elección das persoas que asinarán a acta.
  Xunto coa presidente e secretaria da asemblea, teñen que asinala tres persoas presentes na
  asemblea.
 3. Rogos e preguntas.

Con esta convocatoria achegamos un texto explicativo co procedemento de participación da asemblea así coma as modificacións dos estatutos sociais da cooperativa que se someterán a votación.

Texto explicativo.

1.- Inscrición para asistir á asemblea.

Para garantir o texto normativo e estatutario así como o normal funcionamento da asemblea, establecemos un prazo de inscrición para asistir a asemblea, dende o día que reciba esta convocatoria ata o día 24 de novembro de 2021.

A inscrición deberase facer no correo de Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. indicando: nome, apelidos, DNI/CIF, correo electrónico (para o exercicio do voto) da persoa socia. Tamén se indicará si se autoriza, ou non, a gravación da asemblea a efectos da redacción da acta.

Nos días anteriores á asemblea, enviaremos o enlace correspondente, con todas as indicacións oportunas, que lle faciliten o acceso.

Achégase coa convocatoria o modelo de representación/voto delegado correspondente, que de ser o caso, deberá xuntalo, no momento de cursar a súa inscrición para a asemblea, a través do correo-e: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Modelo de delegación de voto(ES) 27-11-2021

Modelo de delegación de voto(GAL) 27-11-2021

Segundo o Artigo 25.2 dos Estatutos Sociais da cooperativa

A asemblea quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando estean presentes e representados a maioría dos votos sociais, e en segunda con calquera que sexa o número de cooperativistas presentes ou representados. Serve acadar estes quórums ao comezo da sesión para que a presidencia a declare validamente constituída.

Segundo o artigo 26.4 dos Estatutos sociais da cooperativa

As persoas socias poderán facerse representar por outras persoas socias, polo seu cónxuxe, ou polos seus parentes ata o terceiro grao de consanguinidade ou segundo por afinidade, con plena capacidade de obrar, autorizándoas por escrito autógrafo ou poder especial subscrito polo representado ou representada para cada asemblea, verificada tal representación polo presidente ou presidenta e o secretario ou secretaria da asemblea.

Este escrito autógrafo ou poder especial deberá estar asinado manuscrita ou dixitalmente.

No caso de sinatura manuscrita, deberán achegar xunto co documento de representación, unha copia do D.N.I de cada unha das persoas socias a quen representa.

2.- Xustificación da modificación dos artigos en cuestión.

O domicilio social da cooperativa está, desde o momento da constitución da mesma, no domicilio privado dunha das persoas socias da cooperativa.

Na última asemblea de Nosa Enerxía, o socio manisfestou a necesidade de modificar e trasladar o domicilio social da cooperativa do seu fogar, para respectar a súa privacidade como corresponde, entregando un escrito para que así se procedese.

Parécenos de recibo, a parte de cumprir coa súa vontade, e visto o artigo 2 dos estatutos da nosa cooperativa, propor á asemblea o cambio do mesmo, para o Concello de Vigo, no enderezo arriba mencionado, na oficina que a Unión de Cooperativas Espazocoop ten na cidade de Vigo, sendo unha oficina aberta ao público e lugar de intercooperación cooperativa, non ligada a domicilios privados, e mentres a cooperativa non conte cun local propio.

A modificación dos artigos 24, 25 e 26 débese a actualización e adaptación os medios de convocatoria das asembleas, na celebración de asembleas telemáticas e dereito de voto, que veu a modificar a Lei 4/2021, 28 de xaneiro de medidas fiscais e administrativas, e por ende propiciou a modificación de tales artigos na lei de cooperativas de Galicia

Aparecerán en cor amarelo as modificacións exactas en cada artigo.

Artigo 2.- Domicilio Social.- Nova redacción.

1. O domicilio social da cooperativa establécese na rúa Taboada Leal, número 15- entreplanta, do municipio de Vigo, da provincia de Pontevedra, C.P. 36203

2. O domicilio social poderá ser trasladado dentro do mesmo termo municipal por acordo do órgano de administración. Con carácter previo á súa inscrición no Rexistro de Cooperativas, o dito acordo deberá comunicarse formalmente ás persoas socias.

3. Para trasladar o domicilio social fóra do termo municipal no que antes estaba, será necesario o acordo da Asemblea Xeral.

4. O cambio do domicilio social publicarase nun dos diarios de maior circulación da provincia do domicilio social da cooperativa.”

Artigo 24.- Forma da convocatoria- Nova redacción

1. A Asemblea Xeral convocarase sempre mediante anuncio exposto publicamente no domicilio social da cooperativa e en cada un dos demais centros nos que desenvolva a súa actividade. Ademais, a convocatoria notificarase ás persoas socias, ben por carta ao seu domicilio ou ben a través de medios electrónicos. Ademais, publicitarase para facilitar o seu coñecemento por todas as persoas socias, na páxina web e nas redes sociais que a cooperativa teña ao seu alcance.

2. A convocatoria farase pública cunha antelación mínima de quince días no suposto de asemblea ordinaria e dez días no de asemblea extraordinaria, e cun máximo de dous meses á data da realización da asemblea xeral.

3. A convocatoria indicará, polo menos, a data, a hora e o lugar da reunión, en primeira e segunda convocatoria, entre as cales deberá transcorrer como mínimo media hora, e expresará con claridade, precisión e suficiente detalle os asuntos que compoñen a orde do día, así como a documentación relativa a ela, que poderá examinarse no domicilio social da cooperativa.

Artigo 25.- Constitución e funcionamento da asemblea

1. Con carácter xeral, a Asemblea Xeral terá lugar na localidade onde radique o domicilio social da cooperativa, agás que se realice de forma telemática ou que a asemblea teña carácter de universal, en cuxo caso poderá ter lugar en calquera localidade; así como en calquera outro lugar que o Consello Reitor acorde por motivos xustificados.

2. A asemblea quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando estean presentes e representados a maioría dos votos sociais, e en segunda con calquera que sexa o número de cooperativistas presentes ou representados. Serve acadar estes quórums ao comezo da sesión para que a presidencia a declare validamente constituída.

3. Terán dereito a asistir á Asemblea Xeral aquelas persoas socias que o sexan na data de realización daquela.

4. As reunións da Asemblea Xeral poderán desenvolverse integramente por videoconferencia ou outros medios telemáticos que permitan a participación a distancia, ou de forma mixta (presencial e por medios telemáticos), sempre e cando todas as persoas que deban de ser convocadas teñan posibilidade de acceso. Na convocatoria determinaranse os prazos, as formas e os modos de exercicio dos dereitos por parte das persoas que asistan telematicamente á asemblea.

Cando se convoquen reunións da Asemblea Xeral para a súa realización por medios telemáticos, o órgano de administración deberá adoptar as medidas necesarias para garantir:

a) A verificación da identidade das persoas asistentes

b) A acreditación da representación coa que actúan, de ser o caso

c) O exercicio do dereito de participación con voz e voto, segundo proceda

d) O sentido dos votos emitidos e o seu cómputo, tendo en conta o voto plural cando proceda

e) O segredo dos votos, cando deban ter tal carácter

5. Presidirá a Asemblea Xeral a presidencia do Consello Reitor, e na súa ausencia a vicepresidencia do mesmo órgano e, en defecto de ambos, quen elixa a Asemblea Xeral de entre as persoas socias presentes.

6. A secretaría da Asemblea Xeral será quen exerza tal función no Consello Reitor, e no seu defecto quen acorde a asemblea de entre as persoas socias presentes nela.

7. Cando na orde do día figuren asuntos que afecten directamente á presidencia ou á secretaría da asemblea, esta virá obrigada a elixir de entre as persoas socias presentes ás persoas que as substitúan en tal función.

8. As votacións serán secretas nos supostos establecidos nestes estatutos ou na Lei de cooperativas de Galicia, e naqueles en que, a solicitude de calquera persoa socia, o acorden mediante votación o 10 por 100 dos votos sociais presentes e representados na asemblea.

9. Serán nulos os acordos sobre asuntos que non consten na orde do día, salvo o de convocar unha nova Asemblea Xeral, prorrogar a sesión, destituír ou revogar a calquera membro dos órganos sociais, conforme ao establecido no artigo 45, apartado 3, da Lei de cooperativas de Galicia, e acordar o exercicio da acción de responsabilidade contra as persoas que formen parte de tales órganos, así como solicitar auditoría externa da sociedade.

10. A Asemblea xeral ou o órgano de administración poderá autorizar a asistencia sen dereito a voto, de persoas das que a súa presenza resulte de interese para o bo funcionamento da cooperativa.

11. O órgano de administración poderá requirir a presenza de notario ou notaria para que levante acta da Asemblea Xeral, que terá o carácter de acta única desta, e estará obrigado a facelo sempre que, con cinco días de antelación ao previsto para a súa realización, o soliciten como mínimo o 10 por 100 das persoas socias ou 100 votos sociais. Os honorarios serán por conta da cooperativa.

12. En todo caso, calquera persoa socia poderá esixir a presenza de notario ou notaria na asemblea para dar fe do que alí ocorra, e non terá outra eficacia que a derivada do propio instrumento público e os seus honorarios serán satisfeitos por quen requirise a súa presenza.

Artigo 26.- Dereito de voto

1. Cada persoa socia ten dereito a un voto. En ningún caso existirá voto dirimente ou de calidade.

2. O conxunto total dos votos das persoas socias excedentes, colaboradoras e a proba, non poderá superar máis dun terzo dos votos sociais da cooperativa.

3. Cando a asemblea delibere e acorde sobre expedientes disciplinarios, a persoa socia afectada polo dito expediente deberá absterse de votar, así como para o caso de conflito de intereses entre a persoa socia e a cooperativa, dos relacionados no artigo 49 da Lei de cooperativas de Galicia.

4. Os socios e socias poderán facerse representar por outras persoas socias, polo seu cónxuxe, ou polos seus parentes ata o terceiro grao de consanguinidade ou segundo por afinidade, con plena capacidade de obrar, autorizándoas por escrito autógrafo ou poder especial subscrito polo representado ou representada para cada asemblea asinados autógrafa ou dixitalmente, verificada tal representación polo presidente ou presidenta e o secretario ou secretaria da asemblea. No caso de que participe por medios telemáticos, a convocatoria deberá establecer a forma en que se debe acreditar a representación.

5. Unha mesma persoa poderá actuar en representación de ata dez persoas socias.

No caso de que a persoa representante asista á reunión de forma presencial, a representación acreditarase mediante autorización por escrito autógrafo ou ou poder especial subscrito polo representado ou representada, asinados autógrafa ou dixitalmente. No caso de que participe por medios telemáticos a convocatoria deberá establecer a forma en que se debe acreditar a representación.

En calquera caso, a representación debe outorgarse para cada asemblea, e debe ser verificada, pola Presidencia e a Secretaría.

6. A representación conferida entenderase revogada se a persoa socia asiste á Asemblea Xeral para a que concedeu a representación.

 

Entidades socias:

TECGAL cousas da terra cdr portas abertas en comun espazocoop itaca boa vida concello de san sadurninho BNG adega Lugo a galleira cultura do pais agaca comunidade de montes de asados amigos da terra cidadania abeiro equo galicia galivoltaica sl Semente sacauntos lareira de alen photo 2021 09 09 00 13 00 circulo de recreo de lalin Pegadas S coop galega esquerda unida lugo novo 7H cooperativa aldea coop A Gentalha do Pichel ACDeM Armadiña Ouresnse en Comun teatro ensalle numax amarelante it fabricacion comunidade de montes en man comun de couso Casa Pousadoira Mexillón de Galicia Milhulloa tameiga LOGOTIPO DORADO NAI daveiga ecocelta2

 

Entidades colaboradoras:

rianxo concello de ames concellodemoaña nasa social media montaxes lagoa a casa de ana cervexa bubela dentalio forococheselectricos Xesmega Xesmega Casa Quiñones LMT Abogados regueiro